Gwarantujemy Państwu bezpieczny i wygodny zakup prezentowanych obiektów.

Jesteśmy otwarci na kwestie związane z prezentacją obiektów np. u klienta czy inny uzgodniony sposób.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem:


 I.  Warunki ogólne

 1. Na Aukcjach internetowych Portalu Aukcyjnego Sektor Sztuki wystawiane są obiekty o charakterze dzieł sztuki, oraz obiekty kolekcjonerskie powierzone przez właściciela obiektu lub stanowiące własność Portalu Aukcyjnego Sektor Sztuki.
 2. Wszystkie dzieła sztuki wystawione na aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania, wystawca gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych na portalu aukcyjnym ze stanem rzeczywistym.
 3. Portal Aukcyjny Sektor Sztuki zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 4. Sektor Sztuki zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji online bez podania przyczyn.
 5. Sektor Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 6. Sektor Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji w Internecie wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych lub oprogramowania.
 7. Portal Aukcyjny Sektor Sztuki nie wymaga od uczestnika aukcji wpłaty wadium.
 8. Portal Aukcyjny Sektor Sztuki jest wyłącznym organem uprawnionym do zamieszczania obiektów do sprzedaży/aukcji.

II. Zasady rejestracji:

 1. Wzięcie udziału w Aukcji Online wymaga zarejestrowania się w systemie i utworzenia konta. Kupujący będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać imię, nazwisko, aktywny adres e-mail, adres domowy, telefon kontaktowy. W celu utworzenia konta, Użytkownik podaje swój login i hasło.
 1. Biorącymi udział w  Aukcjach Online mogą być osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Konto zostanie aktywowane, po kliknięciu na link aktywacyjny, przesłany przez Sektor Sztuki na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 2. Organizatorzy aukcji udostępniają każdemu użytkownikowi możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. W celu aktualizacji danych należy skontaktować się z portalem aukcyjnym : sektor@sektorsztuki.pl
 3. Portal Aukcyjny rezerwuje sobie prawo zablokowania Użytkownika, uniemożliwiając mu udział w licytacji online, w przypadku gdy działanie Użytkownika było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik nie wywiązuje się  z zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Dane Użytkownika pozostają do wyłącznej wiadomości Portalu Aukcyjnego Sektor Sztuki i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

III. Przebieg aukcji

 1. Aukcja Online odbywa się w na stronie internetowej portalu http://sektorsztuki.pl
 2. Aukcje odbywają się w określonych ramach czasowych - najczęściej 7 dni.
 3. Rozpoczęcie i zakończenie Aukcji Online następuje w określonym dniu i godzinie.
 4. Zakończenie Aukcji ext-bid następuje wówczas, gdy żaden z uczestników licytacji nie zalicytuje w ostatnich 2 minutach przewidzianego czasu aukcji.
 5. Licytujący potwierdzając kwotę poprzez kliknięcie przycisku "licytuj" składa wiążącą ofertę aukcyjną zgodnie z Art.70 K.C.
 6. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji zrealizowania transakcji kupna lub unikania kontaktu, Organizatorzy mają prawo podjąć stosowne działania, a w szczególnych przypadkach dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym.
 7. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie oferty o tej samej wysokości, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej.
 8. System Aukcji Online rejestruje wielkość ofert oraz czas ich złożenia - mogą one być przeglądane przez zarejestrowanych Użytkowników na stronie "Historia licytacji".
 9. Kupujący nie mający dostępu do Internetu mogą zlecić licytowanie w ich imieniu Portalowi Aukcyjnemu Sektor Sztuki, telefonicznie lub w inny dostępny sposób.
 10. Po uprzedniej autoryzacji Sektor Sztuki będzie licytował w imieniu Kupującego.
 11. Unieważnienie oferty złożonej omyłkowo przez licytującego może być dokonane wyłącznie po pisemnym uzasadnieniu przesłanym do Portalu Aukcyjnego Sektor Sztuki  pocztą lub na adres e-mail sektor@sektorsztuki.pl. Przy czym Sektor Sztuki ma prawo odmówić wycofania błędnej oferty jeżeli zgłoszenie dotarło później niż na 24 godziny przez planowanym zakończeniem aukcji.

IV. Płatności

 1. Nabywcą jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany obiekt w czasie trwania Aukcji Online.
 2. Należność za zakupione obiekty (kwota wylicytowana + opłata organizacyjna 15%) powinna zostać wpłacona w całości w terminie 5 dni od daty zakończenia aukcji.
 3. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na konto:
  Alior Bank 18 2490 0005 0000 4000 3369 7808. Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Kupujący.

 4. Odbiór wylicytowanego obiektu może nastąpić po zarejestrowaniu należnej kwoty na koncie banku.

V. Reklamacje

 1. Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni zwrócić zakupiony obiekt, jeżeli jego opis katalogowy nie zgadza się ze stanem rzeczywistym, Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia wiarygodnych  ekspertyz  kwestionujących stan rzeczywisty zakupionego obiektu.
 2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.

VI. Odbiór zakupionych obiektów

 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Portalem Aukcyjnym Sektor Sztuki.
 2. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków przesyłki. Sektor Sztuki może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 3. Sektor Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.